1 HET HOF VAN FRIESLAND DOOR HENRIETTE J. J. M. VAN DIEPEN. i Jan 's-Gravenhage 14581561 bewerkt door van de Vereeniging „Die Haghe”. i) De Hofboeken van Drs. N. J. Pabon, in opdracht In het Jaarboek van „Die Haghe” 1938 werd de ge schiedenis gegeven van de huizen Lange Vijverberg 11 en 12 en in dat van 1941 die van de huizen op het Buitenhof. Thans willen wij de eigenaren van de hui zen Lange Vijverberg 14, 15 en 16, eertijds het Hof van Friesland, nagaan. Niet altijd hebben op die plaats drie huizen gestaan. Vanouds waren het er twee, genummerd 15 en 16, ook reeds in de Verpondingsregisters. In 1652 zijn door wegbreking der scheimuren deze twee huizen tot één gebouw geworden, hetwelk gedu rende een eeuw dienst heeft gedaan als verblijfplaats van de Friesche Stadhouders wanneer deze in den Haag vertoefden. Het droeg den naam: „Hof van Friesland” en werd vorstelijk ingericht. Wij willen nu eerst nagaan wie de oudste eigenaars van de twee huizen zijn geweest. Volgens het Hofboek1) van 1458 behoorde Huis No. 15 aan Jan van der Capelle, Priester en Kanunnik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 67