HET HOF VAN FRIESLAND 53 t I Meester Jan Stal- Landen, aanwezig in het Ge- aan Heer Claes van beide het eigendom Torenburch. van voorn. Jan x) Verkoopingen van Pluizen en meente Archief. daarna aan x) zal ten Hove en No. 16 In 1486 zijn ze van der Capelle. De opgaven der verschillende Hofboeken luiden ver der als volgt: Anno LXXIV hoirt Meister Bertelmeus, Canonic bij overgifte van Joncfrouw Hildegont Claes zuster in tegenwoirdicheyt van Baltasar hoeren voicht. Anno LXXV in Septembri hoirt Joncfrou Hildegont van Torenburch omtrent d’een helft ende is dat huys aen die Nyeustraet alzoe, dat bemuert ende betymmert staet. Anno LXXXI in Augusto heeft de voirz. Joncfrou Hillegont gegeven ende geset na huer doot tselve huus op Katrijn, Ariaen van Torenburchs dochter, huer nichte. Anno LXXXVI in Novembri hoirt heeren Jan van der Capelle bij coip ende overgifte van Lijsbet van Toerenburch des voirss Katrijnen moye ende bij der hant van Clais Florisz, huer voicht alsoe wel voir huer als voir alle dander erfgenamen. In 1512 behoren beide huizen aan pert, rekenmeester. In 1561 aan Joost van Ouwelande. Omstreeks 1577 aan Adriaen Wens en Leonard Casembroot, zooals uit de koopacten blijken. Na den dood van Leonard Casembroot wordt dit perceel in twee gedeelten afzonderlijk verkocht; het westelijk gedeelte in 1622 en het oostelijk gedeelte in 1610. Het westelijk gedeelte wordt zooals wij zien zul-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 69