HAAGSCHE KUNSTVERZAMELINGEN VOOR 1900 DOOR Dr. H. E. VAN GELDER reeds I Toen ik indertijd bezig was met het bijeenbrengen van de Tentoonstelling 1936/37, welke aan het Haagsche pu bliek een keur wilde voorzetten van oude kunst uit parti culier bezit in onze stad, gingen mijn gedachten vanzelf naar deze vraag, hoe het met het bijeenbrengen van kunst schatten hier ter stede in den loop der eeuwen gesteld is geweest. De vraag zou reeds niet zonder belang zijn, indien het antwoord ons inzicht zou kunnen geven bijvoorbeeld in - een bijzonder Haagsche nuanceering in de algemeene be hoefte aan verzamelen: zouden er voorkeuren zijn, door alle tijden heen voor bepaalde uitingen, zouden er in de methoden, in de opvattingen, in de waardeeringen hier normen gegolden hebben, die men elders niet, of althans in eenigszins anderen vorm aantreft? Het antwoord zou door de vaststelling van eenige wetmatigheid psychologische verbanden aan het licht brengen, welke ons misschien voor de ontwikkeling ook in komende tijden nuttig konden wezen. Ik zal den lezer moeten teleurstellen, als hij er veel van begint te verwachten. Ik wil een dergelijk per spectief niet eens voor al afsluiten, maar ik moet thans 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 7