HET HOF VAN FRIESLAND 54 i) De Navorscher 38ste jg. p. 61. en werd te len het eerst door den Graaf van Nassau gekocht en pas 6 jaar later wordt het geheele perceel zijn eigendom. Wij zullen eerst het westelijk gedeelte nagaan. 15 Maart 1622 verkoopt Cornelia van Poppe, wed. van Leonart Casembroot, in zijn leven Raet-Órdinaris van den Hove van Hollant, geassisteert met mr Leonard Casembroot, Raet in den Hoogen Raed, haer soon, voor haer selven en vervangende de andere kinderen, broeders, suster en zwager aan Vrouwe Olimpe de Hertang, echtgenoote van Willem Zoete de Laecke, geseyt Hauthain Lnt. Adm. Gen. in Zeelant, een huys en erf, gelegen aan de Nzyde van den Lange Vijver berg. Belent ten Westen de erfgenamen van Mr. Cor nells Duyst van Voorhout en ten Oosten de kinderen en erfgenamen van Agatha van Oldenberch. Willem de Soete van Laecke was van 1601 tot 1627 luitenant-admiraal van Zeeland. In 1605 streed hij tegen de Spaansche vloot in het Kanaal, in 1606 voor de Spaansche kust. Gedurende het Bestand werd hij bevelhebber van een vloot in de Middellandsche Zee, waar hij met succes de Barbarijsche zeeroovers beteu gelde. Na het Bestand vocht hij als steun voor den Koning van Frankrijk bij la Rochelle. Hij overleed op 26 September 1637. In dit huis werd op 22 December 1582 Samuel de Casembroot geboren, zoon van Leonard Casembroot en Cornelia Poppe. Deze Samuel overleed te ’s Gravenhage Sluys begraven op 27 Maart 1658 1). 26 Mei 1622 wordt aanVrouwe Olympe de Hertaing, huysvrouw van Jonkheer Willem Zoete de Laecke, gezegd Haulthain, consent verleend om den achtermuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 70