HET HOF VAN FRIESLAND 57 J i) Algemeen Nederl. Familieblad 1883/’84 No. 25. Ernst Casimir I, Graaf van Nassau en Sophia Hedwij van Brunswijk-Wolfenbuttel, Gravin van Spiegelberg. Hij werd 7 Augustus 1613 te Arnhem geboren en trouwde 2 Mei 1652 met Albertina Agnes van Nassau Oranje, 2e dochter van Fredrik Hendrick en Amalia van Solms,. Geboren 29 April 1634, gedoopt 8 Juli d.a.v. in de Fransche Kerk. Hun huwelijk is te Cleef met groote statie gevierd. Zes dagen achtereen was er feest; tournooien, ring steken en andere ridderlijke spelen werden gehouden. Er wordt o.a. verteld dat de stad zoo vol was, dat vele burgers, hun „huishure in die acht bruiloftsdagen goet maeckten”. Op den trouwdag, die den 2den dag plaats had, droeg de bruid ,,een kostelycke kroon, vol diamanten en andere versieringen”. Op den 6den dag was er een triomphwagen, die zoo groot was, dat een der poorten van boven moest wor den afgebroken.1) Uit dit huwelijk zijn drie kinderen gesproten. In 1654 werd er een dochter geboren Prinses Amalia, later gehuwd met Johan Willem, Hertog van Saksen Eisenach, overleden in 1695. Daarop volgde een zoon Hendrik Casimir II in 1657 en in 1664 een dochter Sophia Hedwig, die reeds in 1667 overleed. Hendrik Casimir II was te ’s-Gravenhage geboren op 18 Januari 1657 en gedoopt in de Kloosterkerk den 2den Februari d.a.v. Op 31 October 1664 stierf zijn vader aan de verwon dingen tengevolge van het afgaan van een pistool te Leeuwarden, en werd 15 December d.a.v. in de graf kelders in de Groote Kerk aldaar bijgezet. De zoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 74