HET HOF VAN FRIESLAND 59 f» Hessen-Cassel en 7 Februari 1688 dochter van Carel Landgraaf van Maria Amalia van Courland. Zij was geboren en bekend als Maryke Meu. Dit huwelijk was van korten duur, want 14 Juli 1711 verdronk hij aan den Moerdijk. i) 11 September dus 6 weken na dit droevig sterfgeval aanschouwt Willem Karei Hendrik Friso, Prins van Oranje het levenslicht. Daar het Hof van Friesland en het verblijf in Den Haag, tijdens het Stadhouderlooze tijdperk voor de Prinses weinig nut en zeker ook weinig aantrekkelijk heid had, was zij zelden in Den Haag. Het Hof was in bewaring gesteld van een kastelein. In 1712 was Hen drick Roermond met het kasteleinschap belast en na diens dood was dit overgegaan op zijn weduwe. Een jaar na den dood van den Prins heeft Notaris Jeremias Stael2) op 27 Augustus 1712 een inventaris opgemaakt van de „meubelen en goederen berustende in de huysinge van Sijn Hooght den Heere Johan Willem Friso, Prince van Orange en Nassau gl. mem., staende en gelegen alhier in den Hage op de Vijverbergh, onder bewaeringe ende opsicht van de casteleijn St. Henderick Roermond, volgens desselfs opgevingh en gedaene aan- wijsingh gemaeckt ende in geschrift gestelt. Ter requi- sitie ende op ordre van de Hoogh Ed. Geb. heer Wolf Diderick Baron van Verschuur, opperhoffmeester ende Heer Christiaan de Hertoghe, Secretaris van Haer Hoogheyt Mevrouwe de Princesse, Douairière van Orange en Nassau, als daertoe specialijk wesende gelast van Sijn Hoogh furstelijcke Doorluchtigheyt Heere 1) Hoe zich dit heeft toegedragen kan men in zijn geheel lezen in „De Wapen-Heraut” 1906 10e jg. p. 134. 2) Protocol Notaris Jeremias Stael 27 Aug. 1712 Gemeente Ar chief No. 1231.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 76