HET HOF VAN FRIESLAND 71 getrapt en later tot staven versmolten, die eerst te Leeuwarden te koop werden aangeboden en toen zij niet Verkocht konden worden, werden ze in Holland te gelde gemaakt. In het bizonder koelde zich de onzinnige woede des volks aan de overblijfselen van de Prinses. Zij had ver zocht, dat haar lijk niet gebalsemd zou worden. Deze bizonderheid scheen bekend te zijn en gaf aan leiding dat de gruwzaamste schennis werd gepleegd aan de overblijfselen van haar wier vroom en weldadig leven nog voortleefde in de herinnering van velen, die Maryke Meu nog hadden gekend of die veel hadden gehoord van haar kort maar gelukkig huwelijksleven, van haar groote smart bij den dood van haar Gemaal en van haar onverflauwde toewijding aan haar bemin den zoon, voor wiens rechten zij steeds op kwam. 25 Maart 1734 huwde Willem de IVde met Anna Kroonprinses van Groot Brittanniën, geboren 2 Novem ber 1709. 26 April 1747 werd Willem de IVde tot Stadhouder van Holland en West-Vriesland verheven en tot Kapi- tein-Generaal en Admiraal van Zeeland aangesteld en 22 November 1748 over al de Vereenigde Provinciën. Ook de Prins en de Prinses bewoonden het huis op den Vijverberg niet. Als de Prins in Den Haag ver toefde, bewoonde hij het groote hoekhuis van Plein en Korte Vijverberg, hetwelk de Heer van Odijk had be woond en waarin de schatrijke Portugeesche Gezant Graaf Parouca zijn schitterende festeinen had gegeven. In Juli 1750, nadat Willem IV Stadhouder van Hol land was, werd aan Carolina Flores, huisvrouw van Johan Philip Jokler, die door Zijn Hoogheid belast was met de conciergerieplaats van Zijn Hof in Den Haag, op haar verzoek door de Heeren Domeinen van Hol-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 90