r HET HOF VAN FRIESLAND 72 le. 2e. 3e. ■k land toegelegd geworden het traktement van 400 ’s jaars, hetgeen ook haar voorgangers hadden genoten. 22 October 1751 overleed Willem IV en werd op 4 Februari d.a.v. te Delft begraven. Hij liet zijn vrouw met twee kinderen, Wilhelmina Carolina, geboren 28 Februari 1743 en Willem, geboren 8 Maart 1748 achter. Langen tijd heeft het Hof leeggestaan. In 1754 was er sprake van, dat op deze plaats een nieuwe kerk voor de Luthersche Gemeente zou worden gebouwd. Het kerkje aan den Luthersche Burgwal be gon bouwvallig te worden. 19 December 1754 werden op een vergadering van den Kerkeraad drie punten in behandeling gebracht: Zal men overgaan tot het bouwen van een nieuw kerkgebouw? Zoo ja, moet daarvoor dan niet aangekocht wor den het Paleis van Z.H. den Prins van Oranje op den Vijverberg, hetwelk thans te koop is? Welk bedrag zou men in dit geval voor het Paleis willen besteden? Op de daarop volgende groote vergadering beant woordt Ds. Pambo de eerste vraag met mede te deelen, dat hij in geenen deele tegen een nieuw kerkgebouw gekant is, mits slechts de middelen daartoe kunnen ge vonden worden, zonder het gewone onderhoud der kerk te schaden, met welke woorden alle leden accoord gaan. Omtrent het tweede punt is Ds. Pambo van oordeel, en de overige leden stemmen dit toe, dat zonder de Staten van Holland en Zijne Hoogheid den Prins daarin gekend te hebben, niet gevoeglijk tot het koopen van den noodigen grond kan worden overgegaan. Het derde punt werd in verband daarmede aange houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 91