i HET HOF VAN FRIESLAND 73 r Procureur, der Strae- Jaarboek „Die Haghe” 1913 p. 96. 2) Het huis dat eertijds No. 14 was, hadden de eigenaars ge trokken bij Huis No. 13. Vermoedelijk zijn deze huizen gebouwd door den Architect Pieter Swart, Hof-Architect van Prins Willem IV. Dr. D. M. Ozinga in Oudheidkundig Jaarboek 5e jg. 1936 p. 131. In een volgende bijeenkomst wordt nu de vraag ge steld of de nieuwe kerk op dezelfde plaats dan wel op een ander terrein zal verrijzen. De predikanten en een der leden willen, ten einde geen stoornis in de gods dienstoefeningen teweeg te brengen, op eene andere plaats bouwen, doch de overige leden wenschen geen 30.000 te geven voor een bouwterrein, dat bovendien ook niet geschikt is en daar de predikanten niet van hunne meening zijn af te brengen, wordt voor de tweede maal van den bouw afgezien. In 1757 na het overlijden van Ds. Pambo werd besloten de nieuwe kerk op de oude plaats te bouwen. 28 April 1755 wordt er een kooper gevonden; dan verkoopt Abraham Cortebrant, Agent en procuratie hebbende van Mr. Campegius van ten, Raed-Thesaurier en Rentmeester-Generaal der Do meinen van Hare Kon. Hoogheid Mevr, de Princesse Douairière van Oranje en Nassau etc. etc. als moeder en voogdesse van Hoogstderzelver kinderen, aan Manuel Lopes Suasso, een huis, erf, stal en koetshuis van oude tijden af gedient hebbende voor een verblijf en hofhou- dinge van de vorsten en vorstinnen van Oranje Nassau. Belent ten Westen Mevr, de weduwe van den Thesau rier Generael Ten Hove en ten Oosten de erfgenamen van den Sollr Van Ourijk voor 28300 en 1415 over rantsoenpenningen. Manuel Lopez Suasso laat nu het Hof van Friesland afbreken en er drie huizen voor in de plaats zetten, welke genummerd worden 14, 15, 16. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1942 | | pagina 92