TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 89 7 r) Mogelijk is het, dat deze weg vroeger tot het Noordeinde toe doorgeloopen heeft. Hij droeg voorheen ook wel den naam van Den- neweg, maar het valt niet uit te maken, of hij dien aan den „nieuwen" Denneweg ontleend dan wel geschonken heeft. slaagde aan te toonen de benaming terecht te hebben toegepast, zijn bewering van de overdracht van den naam Denneweg een hypothese in het kwadraat blijft, voor eerst omdat zijn Romeinsche weg een bloote onderstel ling is en ten tweede omdat de naam Denneweg voor dien weg zulks evenzeer is. Ten overvloede wil ik er op wijzen, dat de nieuwheid van den noordelijken Denneweg tusschen 1355 en 1360 een betrekkelijk begrip kan zijn. Aan den noordrand van het Voorhout liep een landweg, de latere Kazerne straat1), die toegang gaf tot de landerijen, die zich achter Voorhout en Haghehout noordwaarts tot de middelwatering van het Noordveen uitstrekten. De ten noorden van genoemde watering gelegen veen- en zand gronden, oorspronkelijk Wassenaarsch bezit, waren waarschijnlijk niet van het zuiden uit, maar wel van den buurt- of lijweg, de latere Javastraat, uit toegankelijk. Op den duur zal men de behoefte gevoeld hebben aan een kortere verbinding met den buurtweg benoorden de middelwatering om zoo een gemakkelijker aansluiting te verkrijgen met den weg naar Wassenaar en Leiden dan over den weg langs den Noordmolen, wanneer de heer weg door het Bosch voor het verkeer gesloten was, een toestand, die zich zelfs nog in den tijd van Prins Maurits voordeed. Men kan zich echter denken, dat een overpad voor voetgangers reeds aanwezig was, voordat de gra felijkheid besloot het in een heerweg om te zetten. Het nieuwe van den Denneweg kan dan daarin zijn uit drukking vinden, dat een reeds bestaand voetpad ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 101