DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 90 Bijdr. en Meded. Hist. Gen. dl 22, 1901, bl. 99/100 en het regest op bl. 146. 2) Bl. 43, reg. no. 11, inv. no. 274;; inv. no. 59, f. 62. breed, met een rijbrug over de middelwatering geleid, tot aan den buurtweg (Javastraat) verlengd en als open bare rijweg in gebruik genomen werd. Op die wijze zou de naam Denneweg ten noorden van het Voorhout voor een buurtvoetpad in zwang geweest kunnen zijn, voordat er van een grooten, nieuwen verkeersheerweg sprake behoefde te zijn. Of deze voorstelling van zaken den ontwikkelingsgang van het wegenstelsel in dit gebied juist weergeeft, daarvoor ontbreken de gegevens ter be- oordeeling, maar onnatuurlijk lijkt ze mij niet. Alvorens van den Denneweg af te stappen wensch ik nog even te verwijlen bij de vraag, of er geen andere oude gegevens bestaan, die zouden toelaten te beslissen, of aan den noordelijken dan wel aan den zuidelijken Denneweg het eerstgeboorterecht toekwam. Tot dusver ken ik slechts twee gevallen van vermelding van een Denneweg van ouden datum buiten die van de rekenin gen. Het eerste stamt volgens S. Muller Fz. uit den tijd van den verbeider Willem V en zou niet jonger zijn dan 1347 of 1348 1). Het tweede treft men aan in een akte van het archief van het Kapittel van St. Maria te Den Haag en dagteekent reeds van 1337 2). Maar helaas, geen toevoegingen aan het ,,bi oesten den denneweghe” uit den Beierschen of aan het ,,an den denewech” uit den Henegouwschen tijd laten toe uit te maken, met welken Denneweg men te doen heeft. Hiermede ben ik (na een langen weg, zal de lezer verzuchten) aan het eind gekomen van mijn bedenkingen tegen de beschouwingen van Pabon in zijn bijdragen van 1925/27 en 1936, voor zoover zij, bedenkingen zoowel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 102