I DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 94 Gem. Arch. Den Haag, inv. no. 397, f. 168 v., klapperno. 215, 28/5/1582. 2) Arch. Delfland, no. 1969 (kaart). dat de bewuste akte toelaat de ligging en strekking van den Deenenweg vrij nauwkeurig te bepalen, ofschoon het in het algemeen niet gemakkelijk is ten aanzien van de ligging van huizen, erven, droogschuren en kroften in het dorpsgebied van het visschersoord wegwijs te worden. Maar ter zake. Er werd in 1582 verkocht een huis met erf en lijnbaan, strekkende van de oostzij van de „jongen Neelenstraet oft Coorendijck” naar het oos ten tot aan den Deenenweg toe, voorts aan gene zijde van en grenzende aan laatstgenoemden weg een O-W strekkende strook terrein in een kroft lands genaamd Slapersland1)Nu is de naam Korendijk blijven voortleven in den naam Korendijkstraat. Deze loopt gedeeltelijk even wijdig aan en gedeeltelijk haaks op de richting van de Keizerstraat en wel oostwaarts van de laatste. Den Dee nenweg moet men dus weer oostwaarts van de Koren dijkstraat zoeken. Op een kaart uit het midden van de 17de eeuw2) (een vroegere kaart op flinke schaal is mij niet bekend) staan aan den Korendijk slechts weinige woningen geteekend, waaronder langs de oostzij maar een enkele, achter welke zich oostwaarts een smalle reep lands uitstrekt, die aan zijn zuidrand van een heg, aan zijn noordrand van een rij boompjes vergezeld gaat. Kan dit de bewuste lijnbaan zijn? Een eind verder staat haaks op dezen reep zoowel aan de noord- als aan de zuidzij een heg. De heg evenwijdig en langs den zuidrand van de reep eindigt hier, de boomrij loopt nog eens zoo ver door. Van een weg, dien men met den Deenenweg zou kunnen vereenzelvigen, evenals van eenigen anderen weg, ontbreekt in die buurt elk spoor.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 106