DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 98 duindalen (denen of dennen) begaven om daar hun Kaninefaatsche hartelieven te ontmoeten of er met vorst Brinio (Brinno) op konijnen te jagen, is een veronder stelling beneden de waardigheid van een weg, welken de eer toekwam het Caput Germaniarum, het land tusschen Rijn en Maas, in twee gelijke deelen te scheiden. Bestaat er dus nauwelijks aanleiding om zich Pabons tracé uit een Romeinsche heerbaan ontwikkeld of over gebleven te denken, heel anders staat het daarentegen gesteld met het antwoord op de vraag, of er verband aan te toonen valt tusschen de schepping van Den Haag als zetel der grafelijkheid van Holland en bepaalde dee len van het bedoelde tracé. Aan dezen samenhang wil ik nog enkele woorden wijden. Aan de combinatie van weg en grens, zooals Pabon zich die gedacht heeft, kan men vier deelstukken onder scheiden. Het zijn van Arendsburg naar de kust heen de volgende: 1. de weg langs de grensscheiding Voor burg - Rijswijk tusschen Arendsburg en Haagambacht; 2. van de grens van Haagambacht tot aan de zuidpunt van het oude Raamwegje; 3. het Raamwegje met het Huibert Wouterslaantje; 4. de grens in de zeeduinen. Om reeds boven vermelde reden laat ik hier onbe sproken het stuk no. 1, de grens Voorburg/Rijswijk, die volgens Pabon gekoppeld kan worden aan zijn Romein- schen weg, welke opvatting door Fockema Andrese niet gedeeld wordt. Deelstuk no. 3 gaf weliswaar een samen gaan van een grens en een weg te aanschouwen, echter zonder dat aan dat verband de diepere beteekenis te hechten viel, die Pabon er aan wenscht toe te kennen. Na de breedvoerige behandeling van no. 3 en mede van no. 4 in de voorgaande bladzijden kan ik die beide hier laten rusten. Maar het stuk no. 2 wensch ik nog even voor het voetlicht te halen. Pabon heeft het gebruikt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 110