DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 104 wildernis onmiddellijk oost van het zoo juist bedoelde gebied, anderzijds. Dat deze grens tusschen die beide voor zoo verschillend gebruik bestemde grondstukken de aangewezen plaats was voor het ontstaan van een open baren weg, die het gebied ten zuiden van den zandrug met den heerweg door het Bosch naar Leiden verbond, valt gemakkelijk te begrijpen, wanneer men bedenkt, dat tusschen de Hoogstraat en het oostelijk uiteinde van het Bosch geen andere strook daarvoor in aanmerking kon komen. Tusschen Hoogstraat en Lange Houtstraat niet, omdat daar de gebouwen met hun omgraving lagen; oostwaarts van de Lange Houtstraat niet, omdat elke weg, die zuid en noord zou moeten verbinden, daar dwars door de wildernis zijn loop had moeten nemen, wat niet in de lijn lag van de zooveel mogelijk ongerepte instandhouding van de Haghehout als wildernis en jacht gebied. Maar tusschen het gebouwencomplex van het kasteel en de wildernis van de oude Koekamp lag een smalle overgangsstrook, waar zoo’n weg zonder bezwaar aan te leggen viel. Men kan de Lange Poten, de zuid en oostzijde van het Plein en de Lange Houtstraat be schouwen als een aan de zuid- en oostzijde van het Hof loopende tegenhanger van het Achterom en de Hoog straat. Er is volstrekt geen noodzaak den loop van de Lange Houtstraat met overspringen van een tiental eeuwen te willen terugleiden op een weg uit den Romein- schen tijd. Aangaande het verbindingsstuk tusschen de Lange Houtstraat en den noordelijken Denneweg valt weinig anders te vermelden dan dat het aan de oostzij liep van het groote vierhoekige terrein, dat vermoedelijk in den aanvang als één geheel het Voorhout, den Langen Vijver berg, de Hooge Nieuwstraat en den Kneuterdijk omvatte. Als zelfstandig deel van de wildernis zal het oorspron-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 116