DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 106 i) A.R.A. Kaart no. 3286. den Zuid-Denneweg, de noordelijke met wegen, die over de binnenduinen tusschen het Bosch en de zeeduinen naar Wassenaar en Leiden voerden. De tegenwoordige Denneweg te zamen met de Frede- rikstraat tusschen Mauritskade en Kerkstraat en met de Mallemolen van Frederikstraat tot even over de Java- straat vormden voorheen den Denneweg. De Frederik straat tusschen Kerkstraat en Javastraat is van veel jonger datum; het is een doorbraak uit de 19de eeuw. De haak van de Mallemolen zal wel samenhangen met begrenzing en vorm der perceelen lands aldaar, waarvoor een kaart van omstreeks 1625 te raadplegen is1). Tusschen den lijtweg (Javastraat) en het Raamwegje treffen we dan als slotstuk van no. 2 het pad aan, dat schuin over het nóg in Floris Balthasars tijd voorhanden binnenduin liep. Het is in het voorgaande in zijn ver band met en zijn verhouding tot Denneweg en Raamweg uitvoerig behandeld en ik behoef daaraan verder niets toe te voegen. Alles bij elkaar genomen zal het wel duidelijk gewor den zijn, dat men in Pabons weg, voor zoover hij in Haagambacht ligt, allerlei aanknoopingspunten ontdek ken kan met een zich ontwikkelend middelpunt van be woning, het grafelijke paleis met zijn dorpsomgeving. Allerlei bijzonderheden van loop, strekking, benaming, aansluiting van de onderdeelen kunnen in verband ge bracht worden met toestanden uit den grafelijken en lateren tijd. Van eenige aanwijzing, dat men te maken zou hebben met een snoer van wegen, dat zich ontwik keld zou hebben op den grondslag van één enkelen, doorgaanden weg of heerbaan uit een zoover teruglig gend verleden als de eerste eeuwen onzer jaartelling,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 118