TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 107 ontbreekt, redelijkerwijs gesproken, elk spoor, schriftelijk of stoffelijk. Wanneer ik na deze lange uiteenzettingen de slotsom uit de door mij te berde gebrachte feiten, overwegingen en beschouwingen trek, dan meen ik gerechtigd te zijn het volgende vast te stellen. In Haagambacht ontbreekt elke aanwijzing van het bestaan of bestaan hebben van een grens, die zou moeten verloopen tusschen het noordelijk uiteinde van de ge meenschappelijke grens Rijswijk/Voorburg en de grens Zuidwijk/Haagambacht. De door de uitlatingen van Pabon gewekte voorstelling, alsof er een aaneensluitende reeks grenzen: Rijswijk/Voorburg, Wassenaar s.str./ Haagambacht, Zuidwijk/Haagambacht met de door hem ontworpen grens samengevallen zou zijn, is misleidend, omdat de in de tweede plaats genoemde grens geenszins het verbindingsstuk tusschen de twee andere vormt. De grens Haagambacht/Wassenaar (zonder Zuidwijk) heeft, zoover de geschiedkundige gegevens gaan, altijd ver oostwaarts van de door Pabon getrokken lijn geloopen. Met den Raamweg, hetzij in zijn oudste kern of in zijn verlengden toestand vóór de 19de eeuw, had de grens tusschen het ambacht van Den Haag en het eigenlijke Wassenaarambacht geen enkel punt van aanraking. Dat er in die omstandigheden een oorspronkelijk verband aan te nemen zou zijn tusschen de grenzen Rijswijk/Voorburg en Zuidwijk/Haagambacht, is een nietszeggende bewering. De door Pabon aangevoerde bewijzen voor het samen vallen van de grens van een met Haagambacht vergroot Monsterambacht met zijn combinatie weg/grens zijn daarom ondeugdelijk, omdat de door hem uit die be wijzen afgeleide grens Wassenaar/Monster niet nood zakelijk met de door hem getrokken lijn behoeft overeen te komen. Er is geen enkele dwingende reden om die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 119