DE HAAGSCHE VISCHHANDEL 4 vischkorf 15 grooten bedroeg; terwijl deze hoeveelheden elkaar niet zooveel zullen hebben ontloopen. Meer dan 3 last en 3 korven vervoerde men maar zelden, en de schepen zullen wel alle ongeveer dezelfde afmeting gehad hebben; althans de Haagsche en de Brielsche, want een schip uit Delft dat 9 last tegelijk aanbracht, moet wel veel grooter geweest zijn (6 Dec. 1394). Tellen wij het aantal schepen dat Tiel passeerde, dan krijgen wij 66 Haagsche met visch, die tezamen 121 corven vervoerden, 78 met haring, tezamen met 178 last, tenslotte 2 met 4 last bokking, dus een totaal van 146 schepen, waarvan er dus eenige meermalen voorbijkwa men, zoodat het cijfer met ongeveer 20 zal moeten wor den verminderd, zoodat wij de Haagsche binnenschip- perij voor visch op 125 schepen moeten zetten. Het naast daaraan komt dan den Briel waar 80 schepen met haring 181 last vervoerden, zoodat dit wat den haring- handel betreft bovenaan stond, de vischhandel, 2 schepen met 4 corven visch had echter niets te beduiden. Hetzelfde kan men zeggen van enkele andere plaatsen: Delft had 6 maal haringschepen tezamen met 19 last; Dordrecht evenveel met 16 last, Gorkum 2 schepen met 5 last; Rotterdam 1 schip met 1^2 last, Oudewater even veel, Leiden had 2 schepen met 9i/> last haring en 5 schepen met 14 korven visch. In Nijmegen waren blijkbaar eenige kooplieden, die zelf naar de visschersplaatsen voeren en de waar daar haalden, er kwamen althans 17 schepen voorbij de tol; daar zij als Gelderschen geen tol betaalden is de hoe veelheid van hun vracht slechts te schatten op ongeveer 40 last. Een schipper uit Orsoy vervoerde eens 13^2 last bokking, een uit Zaltbommel 4 corven visch, die ook riviervisch kan zijn. Wij mogen dus de gevolgtrekking maken, dat de Haag-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 12