ft DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 108 Pabon is bestaat integen- ze juist daar ter grens juist daarlangs te leggen, maar er deel meer dan één goede grond om plaatse niet te zoeken. De grens in de zeeduinen, volgens Pabon uitgaande van Petit St. Hubert, maar in werkelijkheid van het terrein van de Algemeene Begraafplaats, is ontstaan uit een rooilijn, die, waarschijnlijk eerst in de 16de eeuw, uitgezet is in het verlengde van het noordelijke rechte stuk van den Noord-Denneweg (thans Frederikstraat). Deze raai laat het oude Raamwegje geheel ter zijde liggen. Het is daarom onverantwoord den Noord-Denne weg, het oude Raamwegje en de grens in de zeeduinen als één doorloopende grenslijn te beschouwen. Indien men onder het Westland het Delflandsche Westland verstaat een standpunt, dat ook Pabon inneemt is de door hem geopperde tegenstelling Oost- land/Westland historisch en geografisch volslagen onge rechtvaardigd. De scheiding der Delflandsche duinen in Oost- en Westduinen hangt samen met een administra tieve indeeling van het duingebied binnen de sfeer van Delfland, maar heeft met een grens van het Monster- sche Westland niets gemeen. Van een bizondere grens tusschen een West- en een Oostland, zooals Pabon zich die beide als tegenhangers voorstelt, blijft bij eenigszins dieper ingaan op de verschijnselen geen schijn of scha duw over. De grens uit de combinatie grens/weg van dus m.i. een algeheele mislukking gebleken. Wat den weg uit de combinatie weg/grens binnen Haagambacht betreft, lijkt het veel redelijker en natuur lijker om het stelsel van kaden en wegen, dat volgens Pabon op den grondslag van een weg uit den Romein- schen tijd ontstaan zou zijn, te beschouwen als geleidelijk gegroeid te zijn in onmiddellijken samenhang met een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 120