BESTELLING VAN BRIEVEN 118 kracht van het Post-comp- den hoek van de de Janhendrikstraat naleving van art. 9 in te scherpen, maar toch ook om misbruiken en onkameraadschappelijke handelingen tegen een nauwkeurige beschrij- en schijnt mij daarom niet de kennis van het oude post- waarde in stedelijk demografisch te gaan. Die regeling bevat ving van de zes bestelwijken alleen van belang voor wezen, maar ook van en ander opzicht. Sedert wanneer gold dat voorschrift? Helaas, met zekerheid is het niet uit te maken. De enkele bewaard gebleven, gedrukte, exemplaren toonen echter aan, dat de regeling reeds in 1769 van moet zijn geweest. Op een ervan zijn nl., in een rooster voor rouleering van de bestellers in de wijken, de namen voor het tijdvak 1769 tot en met 1774 ingevuld. Het reglement, getiteld „Ordre op de bestelling der Brieven van het Generaal Post-Comptoir in ’s Graven- hage”, wil, blijkens de inleiding, een vaste orde van be stelling waarborgen en abuizen voorkomen. Art. I om schrijft vervolgens nader art. 9 der algemeene instructie; art. II verbiedt den bestellers brieven, welke niet in hun wijk behooren, onder eenigerlei voorwendsel bij hun ge deelte te sorteeren, op straffe van zes stuivers boete voor elke overtreding, ten voordeele van den bedrogen kameraad; waarna art. III echter het bestellen van brie ven in een andere wijk dan de volgens rooster toegeval- lene tot plicht stelt, indien een der hoofdcommiezen zulks mocht gelasten. Daarna volgt de omschrijving der wijken, zijnde tevens de route, welke de besteller behoort te loopen. Wijk I: „Begint aan de Westzijde toir, agter de Groote Kerk om, van Schoolstraat na het Westeinde en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 130