BESTELLING VAN BRIEVEN 122 1) Alg. Rijksarchief. Posterijen 9. 2) Ook niet op een bescheiden rappel in Maart 1781. (Alg. Rijks archief, Posterijen 13.) 3) Ibid. 15. toog en adviseerde favorabel.x) Maar de Staten van Holland, die te beslissen hadden, schoven het request op de lange baan. Tien jaar later hernieuwden de bestellers hun verzoek, maar antwoord kregen zij niet. 2En weder om oefenden de menschen geduld. Doch toen zij, weder om na tien jaren, nog eens requestreerden, thans in ver- eeniging met de beide kantoorknechts en den zgn. „vroegbesteller”, toen eindelijk vonden zij gehoor bij Haar Edel Groot Mogenden. En betrekkelijk vlug ook. Want het advies van het Hoofdbestuur ging 15 Januari uit en de beslissing der Staten viel op 8 April. Maar het jaartal zegt vermoedelijk ook wel iets: 1789! Erkend zij evenwel, dat de aanbeveling door het Hoofdbestuur, sinds kort staande onder leiding van den, zijn tijd be grijpenden, heer W. F. H. baron van Wassenaer, krach tig en knap was gesteld. 3) Toch kregen de menschen weer niet geheel wat de heer Van Wassenaer hun had toegedacht. De Staten wilden niet meer toestaan dan 8 gulden voor de kantoor knechts, 7 voor de oudste vier en 6 voor de jongste vier bestellers, terwijl de vroegbesteller van 3 op 4 gulden per week werd verhoogd en tevens in het vaste corps opgenomen. Baron van Wassenaer had echter nog reservepijlen op zijn boog. Hij bewerkte, dat het Hoofdbestuur voor de oudste twee bestellers de extra gulden per week wegens hulp ten kantore eenvoudig liet doorbetalen. En hij gaf, met den anderen departementscommissaris (Van Boetselaer van Kijfhoek) een gewijzigde Ordre op de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 135