TE 'S-GRAVENHAGE IN DEN PRUIKENTIJD 127 In het kladontwerp treft men die strafbedreiging nog wat scherper gesteld aan. Moet dan worden aangeno men, dat de Haagsche bestellers bij uitstek ongezeg lijke lieden waren? Mij is daarvan uit het postarchief niets gebleken. Maar het in vereeniging requestreeren om loonsverhooging door het voltallig ondergeschikt personeel had ter dege de aandacht getrokken. Dat leest men uit het advies van 15 Januari. Misschien oordeel den HH. Commissarissen het ook daarom nuttig, om, nu zooveel koek werd uitgedeeld (de salarisverhooging ge schiedde zelfs met een kleine terugwerkende kracht) teffens de gard even te vertoonen. Of de vermaning heeft geholpen is de vraag; de voorschriften werden hier slap gehandhaafd. Begrip van dienstkloppen kreeg het corps ambtenaren eerst onder Napoleon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 140