UT EEN HAAGSCHE COURANTENDRUKKERIJ VÓÓR 200 JAAR DOOR Dr. H. E. VAN GELDER De Hagenaar, die zijn stad kent en zijn oogen den kost geeft, draagt zeker een herinnering mede aan een blik geworpen in het sousterrain van het groote gebouw van de Haagsche Courant op den hoek van de Wagen straat. Hij zag er de groote rotatiepersen draaien, die in korte spanne tijds de duizenden courantenvellen afleve ren, welke vóór den avond in alle hoeken der stad ver spreid worden. Hij vermoedt in het gebouw-zelf een zetterij en als hij erbinnen geweest is heeft hij het maken der afgietsels gezien welke het gereedgekomen zetsel in den halfronden vorm brengen door de draaiende trom mels der groote persen vereischt. Hij weet ook van heel het bedrijf, dat de copie voor het zetsel leveren moet: redacteuren voor de verschillende rubrieken, correspon denten, verslaggevers, samenstellers der advertentie pagina’s; hij hoort het rinkelen van de telefoon, het geluid van de telexmachine, die het bericht kant en klaar van verre doet komen in de minuut zelve waarin het werd opgesteld. Kortom hij is doordrongen van een tot in alle puntjes geperfectioneerd apparaat bestemd om het nieuws van de wereld, van land en stad gemeengoed te maken, voorlichting gevend op het gebied van politiek,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 141