-lift rd hj y u la- w ihh?s r* Ki 31 *•4 ii -Jit t i’ s^h?.qh .ifiSWiH A". <747- •ïGRAVENHAEGSE Maendagfb Courant. EAl geeornj ieern i ■choUT In het Gemeente-archief. ecumen mg tn.iden &q. l.&C. rolgen.l •jttKde g* Oranje i [icomr ten ten ,u, j coear Ju cp ja hoadan, leegena Patroon teilen, ire. De- iingel geiyk gemeld is j tn langs nrtom hit midden open i« boa- middageten 5 uiuxz>engitiertn tringc hervat tot na T vertrek van Hunne Hooghcade'- 1 morg.tti ten 9 uuren van hier over Havtli Kop van een bij Anthony de Groot gedrukte 's-Gravenhaegse Courant. N’. 58 JU Ian, narr d*r. b* NEDERLANDEN. xysp AELWYK dsn 8 MAY. Deete morgen t /Tj 9 uuren vergaderde de Magirtraet deexer Sxeede WT- Hx Vryhcyd.endemaiiiUiappen.uyticdcrWykgeor- J 'Jomeerd oro roof't Raedhuys in de wspenan ta vqurv I varietynenin trrdte gertkaerd ry ode W*«rd aen tot gr Princen-Viag en Wimpel van den Toren van T ■-•- Raedhuya uytgaftckei.de Hok geloyd 4 an wlka met 3 falvo’s van de aldaer geporteerd ftaende Burgcry beantwoord, trekkend? terxeher tyd hi. r dour het grootflxgidieite van’t Re oiir.eut CavalJery van Schagen/t welk aig lurtig iiet liooren sag men a Oranje Vlaggen ever de Dilie van't Raedhuj itr. ,en de Burgery gelart aynde aig W dun msrrtchge»*. ken, Aergdc Heer DroBaert te pierd cn gaflaQ on.de 1 ordre tuffen de geleedercnte plactfeo ;d«. Magiftravt rig ri kt hoofd vandeBargeiy gefield hebbende, b< gon de mar fch. de de Heer Droffaertmet de bioote deegen inde hand, vi got by op zekere hoogte halte hield en oytriep: Z'ivs<Ora»/e.i de inmiddeie met den deegen over 'thoofd/t geendoor de Magillract gjvolgt, envoorts door een onbelcbryffclyk gejuyg der Ingeseete- oen beantwoord wierd. Aen de groote Kerk komendefchaerde de JDroffaert de Burgery wederom in ordre, terwyl mende twee Oran je-Vlaggen van den Kcrk-Toren uytrtak de klok luyde eneenige ïalvo’tdeed. Den afinarfcb gcfchicdde in dezelve ordre, en de vreugde alhier te datzer geictgenheyd ovtr de eleOie van dra Meert itaJfciJrr-bedroeven, isonbefchryffSlyk. V 1 A.X g K dra to Afa>. Het Djk-CoUei>e boa de vyf Metre* La*- tin, gecompofverd uy t de Landen van jfriitl, Manen, Mag^.^z- - Kverdinpn en Leerdam gilleren teroccaüe van hunne ordinaris I zelve wierden geporteerd op de Ci May-fchouw, op can ongemeen* wyza vreugde willende betonea de Hat rlemmer-Dyk tot a-nde Puurt over de eleflie van Syn Doorl. Hoogbeyd den Mtert Prinee van den f blyvende aldus ftaen tot iiiiui Oranje titiïajfatt&c. Ac. tot StadhouderKapitcyn en Admi act-is die porteer Ct-nfiael der Vereenigde Provinciën, wicrdenllaer Ed. AchrL-Idierig dien voorts luya uytilee- r<ed ie ma*- e Vlaggen in ra rangaen ich.trekken- roorpyt, twayen- «en koets geftapt was, zig begaf naer 'tHuya ven den Heer van Jever vooxnncm Koopman deeeer ztad ulwacr e Huogheedro don inrreh naman en 'snagu veröierven. I .avonds dooi de geheele Stad met gejuyg, tuuaiah ,tUui ••-•Twerken, drc-bedreevetiiaonbeichrjffrtyk.ende. groot geuo<rg,n van de Burgery dia bcdryvtu, met *t_ hleyn Vaermygdoor de Heerau-en Keya*rs-krsBteu Ac.ccIb». omvoeren nwcreodeeis in p. Hbvnbeeigtigtalsookcez Buigcr- Collonellen wtzogtom dpor hunne Rapiteyncn de Suigeif eq Schutters te loeier, bedanken gely k gefchied is. Zyn Hoogbeyd e 4» £.0 f voor xyo arrive~.enc,w Duigerdata btbbxnde moeten ankeren, o on» met de Vloot ic Abbr.cn opkomen wierdhetkanonresCstCDp f7 R 25 t >Ri uurcngciUl.deWokhar.van 1 ajf 11 rot <j uurcngeluyd eo vcrvoJJ J i-5 RCnsdair p geloeid, en tenbalfp cuc.n ,wnnnccr dc.illurnina- tie aenvai^t uam wierd bet gtluy der Molk; n hcrv.m en duurde S 5 «.M totliuuren. De illumin»tien wacren dcgvhwJcStad door in rcip- c - der als j minuten a*ngcfluken pogende ieder orn aeerli uyt te tfj<j monteii ,tnenzng alomme hvndahuyzenDecoratlenvanftrtiieuen, pyran.iden pralende met allerhande li.lèriptien Deyifen Rymeii,&c. Van delzctfte roert kan men tut nn rtaeltje bybtcn- gen de volgende Regels, welke lettoon oiot zeer Digimatig, egt er 3 om degoede g.-risg:ei>inet onaerdig a> n: o, l'i’-a Oranje rode Staten 1 P'iva Oranje en de JCoepman arnjt T, ty l 'ivaOraxje, en de Mapflraten, l 'itw Oranje en de tra»*? Sarjerj t S De gicommandeerde jt>Compagnie.) Bingo, s hadden recus g= dceltelyk 's morg» na yrn 4 uarcii begonnen te mardMti en«He op' f- 'l hecrlykrt g:kleed,en VL-ridcrd mctOfai anenMatejleyiti en dito Brikken en linten acn de dee>wr hunne ordinaris 1 zelve wierd<n geporteerd op de de Hat rleiumer-l.’yk tot aende I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 142