I VÓÓR 200 JAAR 129 het simpel economisch leven, geestelijk verkeer, kunst en bestel van het dagelijksch bestaan. Hij weet ook, dat deze uiterste volmaking een gave is van de laatste eeuw, in steeds sneller tempo tot steeds hooger trap opgevoerd. En allicht stelt hij er belang in te weten hoe het vóór dien was, hoe de Hagenaars met wereldnieuws bediend werden in den tijd, dat de persen met de hand moesten worden bewogen en het redactie- personeel van een courant nog tot het uiterste minimum was beperkt. De mogelijkheid daarvan een indruk te krijgen biedt ons de inventaris van een Haagsche Courantendrukkerij uit 1747,t Hij werd opgemaakt toen de drukkerij van Anthony de Groot zou worden overgenomen door Jan de Groot, en deze inplaats van zijn vader door de Haag sche Magistraat was benoemd totDirecteur en Uitgever van de Haagse Nederduitse en Franse Couranten”. Hij werd opgemaakt 17 Februari 1747. De inventaris vraagt weinig toelichting; het aantal persen, die met haar drieën „met al haare toebehooring” op slechts 675 gld. getaxeerd werden, verplaatst ons reeds terstond in de kleine verhoudingen. Ook de letter voorraad en het zetters-materiaal is bescheiden; het is waarschijnlijk, dat men het met vijf, misschien met acht zetters afdeed, er waren tenminste slechts vijf stellingen om letterkassen op te zetten, doch „acht kandelaars voor de zetters”. De bezetting der Redactie was nog bescheidener, er waren maar drie1) „schrijvers”, elk had een „koopere kandelaar” en een „kaarsesnuiter”; zij zaten aan één Misschien maar twee; althans toen in 1747 de Haagsche Magi straat tijdelijk het bedrijf zelf liet uitoefenen, zooals ik hier na ver haal, engageerde hij slechts de heeren Jan Looten en Hendrik Ruperti „op dezelfde voorwaarden als waaronder zij bij de Groot werkten”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 143