I EEN HAAGSCHE COURANTDRUKKERIJ 132 K' werd 20 December op last van Gecommitteerde Raden opgehaald bij den drukker en elders, en de Groot moest in zijn courant mededeelen, dat de voorgenomen Fran- sche uitgave geen voortgang zou hebben; bovendien werd hij 13 Febr. ’47 veroordeeld tot 300 gld. boete met de kosten en de bepaling, dat hij gedurende zes weken geen enkel boek drukken of uitgeven mocht, dus ook niet de courant. Het schijnt dat in verband met dit proces Anthony de Groot de maatregel nam de geheele zaak aan zijn zoon Johan over te doen en dat Burgemeesteren daar mede accoord gingen, weshalve op 17 Februari de taxatie plaats had, welke aanleiding is voor mijne bijdrage. Daarmede was echter buiten den waard gerekend; het den 18 Februari beteekende vonnis maakte de transactie niet uitvoerbaar en Burgemeesteren moesten dus een anderen uitweg vinden om het verschijnen van de cou rant, die men niet missen kon, te waarborgen. Het op Maandag 20 Februari verschijnende nummer voerde als adres: „Werd gedrukt en uitgegeeven in s Hage by M. Schluymer, agter de Groote Kerk”. Op deze wijze ging het de zes weken van de Groots schorsing door en Maandag 3 April verscheen de courant weder gewoon bij Anthony de Groot in de Zuilingstraat, de over dracht aan Johan is dus blijkbaar weder teniet gedaan. Of de Groot veel van het geval geleerd had, valt te betwijfelen, want reeds op 5 April beklaagde de Spaan- sche Gezant, de Markies del Puerto zich bij de Staten Generaal in verband met uitlatingen in de Fransche Courant van 3 April over den Spaanschen Minister van Financiën. Zoodra Burgemeesteren hiervan hoorden, begonnen zij te vreezen, dat het optreden tegen de Courant wel eens tengevolge zou kunnen hebben, dat de rechten van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 146