1 VÓÓR 200 JAAR 133 Magistraat met betrekking tot de Courant gekort zouden worden. Dientengevolge hadden de burgemeesters Dier- quens en Dedel een bespreking met raadpensionaris Gilles, die hen geruststelde. Deze had daarbij echter iets te veel gezegd; weliswaar is aan de bevoegdheden van den Magistraat niet getornd, maar de Groot werd weder ontboden om hem „weegens sijne begaane onvoorsigtig- heid te geeven een seer ernstige en sterke reprimande met een serieuse vermaaning sich in het toekomende sorgvuldig te wagten van ietwes te stellen in sijne cou ranten, waardoor aan eenige Mogentheeden, desselver Ministers of andere hooge en aansienelijke Personagien, of wie het ook soude moogen weesen eenige de aller minste offensie of aanstoot werde gegeeven, met byvoe- ging van een waarschouwing voor de laatste maal, dat hij bevonden wordende contrarie gedaan te hebben, als dan sonder eenige de allerminste conniventie desweegens met alle vigeur soude worden gestraft”. Intusschen zijn er èn in 1750 èn in 1754 toch wederom klachten over de Groot binnengekomen. Dit belette echter Burgemees ters niet om op Maandag 2 December 1754 met hem een overeenkomst te maken, waarbij het hem werd toe gestaan om gedurende zijn leven zijn zoon Stephanus als deelgenoot op te nemen en de courant te doen druk ken op beider naam, terwijl den zoon werd toegezegd, dat hij bij het overlijden van zijn vader de courant zou mogen voortzetten, tegen een jaarlijksche „admodiatie” of pacht van 4500 gld. Dit kwam reeds spoedig aan de orde, want Anthony de Groot overleed in Januari 1755, waarna Stephanus een nieuwe pacht inging voor 15 jaar, te betalen in vier termijnen. Anthony de Groot had van 1739 af toen de courant door het slechte beheer van Jacobus de Jongh sterk was achteruit gegaan de courant uitgegeven. Hij had toen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 147