EEN JEUGDLIEFDE VAN 144 alle hand, in jeugdig enthousiasme over de overwinningen op het Grieksch behaald, aan de moeder gezonden, is een te vreemde combinatie dan dat dit bij haar weer klank vindt. Natuurlijk ook andere oorzaken werken mee. In de correspondentie heeft zij de krachtige per soonlijkheid van haar zoon leeren kennen. Nu haar andere kinderen grooter worden, hoopt zij in hem den mannelijken steun te vinden, sinds het vertrek van haar man, Willem van Hogendorp, naar Indië, zoo lang ont beerd, en dan haar eerzucht ziet een kans tot plaatsing van Gijsbert Karei in het Nederlandsche leger, de mili taire loopbaan, die in Duitschland nog steeds op zich wachten laat. En zij roept den zoon naar Den Haag. Na den eersten slag, de volkomen vernietiging van toekomstplannen samen met Biester gemaakt - er stond nog zoo veel op het programma dat gelezen, bestudeerd en bediscussieerd moest worden weet Gijsbert Karei zich bij den toestand neer te leggen, maar naast den in- tellectueelen omgang zal hij ook missen den besten en eenigen vriend aan wien hij zich volkomen gegeven heeft. Gijsbert Karei en Biester, het beteekent Gijsbert Kareis wording tot denkend mensch, het beteekent den invloed van de Duitsche Aufklarung, maar daar willen wij het hier niet over hebben, dat is reeds elders be schreven. Na een ontspannings- en te gelijk studiereis door Noord- en West-Duitschland, die hem het afscheid eenigszins moet verzachten, is Gijsbert Karei in Septem ber 1781 in Den Haag terug en doet zijn intrede in zijn functie als luitenant bij de Hollandsche gardes. De voor nemens waren goed, maar de terugkeer valt in het ge heel niet mee, het wordt zelfs veel erger, dan hij ver wacht had. De omgang met de moeder blijkt gemakke lijker te zijn per brief dan in de alledaagsche werkelijk-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 161