GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 202 x) Tot mijn genoegen heb ik wel enkele gegevens over Alsche kunnen verkrijgen, door bemiddeling van den heer Drs. W. J. Alsche te Utrecht. Deze schreef mij, dat de vader: George Frederik Alsche, geboren is in 1732, overleden 16 April 1803, begraven in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Hij was gehuwd met Rookje van Harmelen, geb. in 1739 en overleden in Den Haag, aldaar begraven 22 Oct. 1792, graf 110 in de Nieuwe Kerk. Hij werd op 18 Dec. 1752 be noemd tot notaris en in 1756 tot Procureur van de Raad van State, terwijl hij op 19 Aug. 1776 benoepid werd tot Extra-Ordinair Procureur der Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden. Hij woonde in de 2de Wagenstraat. Hun zoon was Frederik George Alsche, geboren 5 Nov. 1768 en gedoopt in de Luthersche Kerk. Hij deed in 1784 eindexamen van het Gymnasium (Latijnse school) te Den Haag en promoveerde 5 Mrt 1791 op een proefschrift te Leiden tot Mr. in de rechten. In 1795 werd hij schepen van het College van Justitie, op 21 April 1796 Baljuw te Den Haag, terwijl hij 24 Mei 1804 Griffier werd van het Hof van Justitie van Holland. Hij overleed 26 Oct. 1805, op 37-jarigen leeftijd. Hij huwde met Anna Helena Wassenbergh, geb. 29 Jan. 1776, overleden 5 Jan. 1861, afkomstig uit Amsterdam. Zij woonden ook in de Wagenstraat, doch het is niet bekend of zij bij den vader in huis woonden of niet. Hun zoon was Mr. Adam waren en telaat kwamen (alles om de boeten!), maar van de voordrachten vermelden zij alleen de titel. In het eerste Jaar werden 11 spreekbeurten ver vuld: door Alsche (6), Ter Bruggen (2) en Fallot (3). De eerste avond vond plaats op 11 Oct. 1793. In de ledenlijst voor 1794 vinden wij een aantal nieuwe namen, die niet alphabetisch staan, doch volgens rang en stand. Hieronder vinden wij o.a. Mr. Pieter Adriaan Reinier van Ouwenaller, Advocaat voor de Hoven van Justitie, die op 26 Sept. 1793 „secretaris en later thesaurier dezes Gezelschaps” werd. Een borstbeeld van hem is in het bezit van de Mij., die echter helaas geen portret bezit der eigenlijke oprichters, hoeveel moeite ik hiervoor ook gedaan heb. Ik roep graag de steun in van de leden om deze leemte aan te vullen!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 220