mee, het plan vermeld om een lokaal te NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 207 In 1797 kreeg men een kleine ruzie onder de leden, want het werkend lid 7?oos meende, dat de wet niet was gehandhaafd en stuurde een beklag in, dat aldus begon: Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. Hage. den 28 Jan. 1797, het 3de jaar der Bataafsche Vrijheid. Het bestuur besloot „deeze Missive bij provisie voor Notificatie aan te nemen, zonder zich de laesive uitdruk kingen, daarin voorkomende aan te trekken.” Blijkbaar was dit de juiste methode, want op 10 Maart 1797 hield de genoemde Roos een verhandeling ,,over de zintuigen en byzonder over het gezigt. ten besluite een vertooning geevende van een Chinees kunst-vuurwerk.” Op 28 Sept. 1797 werd een begin gemaakt met het stichten van een bibliotheek, want het lid van der Linden gaf een boek cadeau door hem uit het Duits vertaald. Reeds twee maanden later moest een boekenkast worden aangeschaft. Zo kwam het vijfjarig bestaan en het werd gevierd met een voordracht door den voorzitter, waarvoor men dien avond Alsche had gekozen en hij kon met trots getuigen, dat men heel wat had bereikt. Overigens ge bruikte men de feestavond om de „nieuwe wetten arti- culatim voor te dragen”! Ze werden goedgekeurd. Wil ding ontwierp een tekening om op te nemen in de wetten des gezelschaps (aanwezig is nog de 2de druk, 1802). Sinds 1938 vinden de leden van Diligentia deze figuur uit 1798 op het jaarboek terug. In de eerstvolgende jaren ging het langzaam vooruit, de boekerij werd uitgebreid en eveneens het instrumen tarium. In 1801 deelde de voorzitter mee, dat nog geen uitvoering kon worden gegeven aan in de Circulaire van 25 Nov. 1800

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 225