GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 208 de nodige onder- van tyd tot tyd ter geslagen huizen in den Haag, als aan de be- dit Gezelschap konden worden beschouwd bedroeg toen reeds 4296 7 6 de bestuursvergaderingen een bedrag uit zodat onze voorgangers daar zeker niet over dorst te klagen zullen hebben gehad! Over viering wordt niet gesproken. Op 21 Sept. 1804 deelt de voorzitter mede, dat men de Nieuwe Doelen niet langer dan voor één jaar kon huren, zodat men weer naar een ander verblijf moest omzien, en dan komt in de notulen de volgende alinea: „Dat Bestuurderen, na het neemen van rigtingen nopens zodanige onder de verkoop aam hoeftens van kopen. Er waren toen ongeveer 150 leden. Een kleine historie kan ons helpen om de interne toestand van die tijd te leren kennen. Het lid Prof. C. H. V else weigerde zijn contributie te betalen en er werd besloten deze in rechte in te vorderen. Eerst twee jaren later werd bekend gemaakt, dat het geschil was bijgelegd, Prof. Velse zijn contributie had betaald enlid bleef. Er kwam een nieuwe wet, want er werd in 1802 be sloten om in de Nieuwe Doelen, Vijverberg hoek Tour- nooiveld, waar later het Gemeentemuseum een tijd ge vestigd zou zijn, enige lokalen te huren voor 1000.' per jaar. De contributie moest daarom verhoogd worden tot 10.per jaar, waartegenover stond, dat de boeten zouden vervallen, behalve voor het niet verschijnen op de algemeene vergaderingen, waarop nog een boete van 22 stuivers stond. Bij het tienjarig bestaan (1803) kon de voorzitter meedelen, dat er 217 leden waren, terwijl er een Hemel en een Aardglobe waren aangeschaft van 18 duimen middellijn, gemaakt door J. Adams, London. Zij prijken nog steeds op de Bestuurskamer. Het gehele budget en men trok voor van 210.— honger en een bepaalde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 226