NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 209 te kunnen voldoen, de beste berigten bekomen hadden van een huis in het Lange Voorhout, Wijk 1, no. 269 [vroeger behorende aan Mevr, de Perponcher], met en benevens nog een huis en eene stallinge en koetshuis in de Hooge Nieuwstraat, en daarom commissie hadden ge geven om hetzelve voor een bepaalden prijs by de pu blieke verkoping af te mynen; doch dat die perceelen als toen voor een hogere somme, en wel voor 10.000. zynde opgehouden, Bestuurderen eene gunstige gelegen heid hadden afgewagt, om dezelve uit de hand te kopen, gelyk zy daarin ook geslaagd, en door de goede directie van J. van Duyfhuis, Medelid dezes Gezelschaps, dit op zeer favorabele conditiën hadden geslooten voor 8500 :0 0.” Direct werd een geldlening gesloten voor 25.000 en er werden plannen gemaakt voor een verbouwing, waar bij genoemde Duyfhuis het timmerwerk aannam, voor 7777 0 0, terwijl een ander lid, A. Hulst, het metsel werk aannam voor 7897. Het plan werd gekozen „dat 't groote gebouw in het Voorhout in zyn geheel hield en geschikt maakte, om er voor dit Gezelschap, door het afstaan van Zaaien tot het houden van voorleezingen, als andersints, voor deel mede te doen, wijl dan het vervallen woonhuis en stallinge en koetshuis in de Hooge Nieuwstraat konde worden afgebroken, en de afbraak ten gelde gemaakt en daar ter plaatse een ruime gehoorzaal. In het gebouw zou tevens een Sociëteit komen voor de leden. Op 20 Sept. 1805 werd hier de eerste vergadering gehouden en Dr. J. Covijn ter Bruggen hield de rede bij deze eerste bijeenkomst in het nieuwe gebouw, waar Diligentia sindsdien gevestigd is gebleven. Er waren nu 242 leden en er was nog een batig saldo in kas van 15.—. Dit kwam ook omdat aangekocht was het be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 227