GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 210 roemde Kabinet van Hoorns en Schulpen van wijlen Dr. Cornells van Hoey geschat op een waarde van 3000.van zijn weduwe Sophia Velse voor 1443:1:0, terwijl ook enkele tegenvallers waren gebleken bij de bouw. Besloten werd daarom de geldlening te vergroten tot 40.000.—. Men moet een grote bewondering koesteren voor de wijze mannen, die de toen nog jonge maatschappij geleid hebben, om in die moeilijke jaren zulke grootse plannen te maken en ze ook tot uitvoering te brengen! De Socië teit zou wel „geschikt zijn ter lecture, doch zonder eenig spel”. De eerste kastelein was Carel Beek, de eerste bode in dit nieuwe huis Scheffer. Daarna werd aan de vergadering voorgedragen, dat „verschillende leden niet ongenegen zouden zijn om hun medeleden te vergasten op de vrugten van hunnen let- terlievenden arbeid” en daarom werd de Dinsdag hier voor bepaald, terwijl de naam een verandering onder ging: Maatschappy voor Natuur- en Letterkunde ten zinspreuk voerende: Diligentia, in den Hap'e, „welke Zin spreuk Diligentia omvangen in een krans van Klimop en Laurier-bladeren, zinnebeelden van geduld en over winning (als toepasselijk op de eerste stichting, die alleen door vlijt en geduld der Leden, zonder eenige ondersteuning van elders te ontvangen, van kleine be ginzelen in weinig jaren tot dien niet te.verwagten luys- ter is gerezen en thans derzelver vlijt bekroond mag zien door de vastheid, die zy heeft aangenomen, waardoor zy onwrikbaar blijven moet) door de Maatschappij tot haar zegel zoude worden gebezigd, terwyl aan alle de Leden dusdanige bezegelde getuigschriften van hun Lid maatschap zouden worden uitgereikt.” Tevens werd aangenomen om „eene Commissie te be noemen ten einde zijne Excellentie den Heer Raadpen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 228