GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 212 verzameling mineralen, gekocht van Troost, voor 600.' De zoons der leden en hun pupillen mochten ook ver schillende vergaderingen bijwonen, maar in Dec, 1805 werd geklaagd over hun gedrag, een bewijs dat de jeugd van toen niet veel anders was dan die van heden! Op voorstel van het lid ]acob de Gelder werd in Sept. 1806 een wiskundig instituut ingesteld, waar den zoons der leden kennis der mathesis werd bijgebracht. Hij was reeds een half jaar geleden, belangeloos, begonnen. Zij kregen les in landmeten etc. en de meergevorderden in de beginselen der differentiaal- en integraal-rekening. Ongetwijfeld zijn deze lessen uitmuntend geweest, de Gelder s leerboeken hebben ook nu nog een zekere faam. In dezelfde vergadering werd meegedeeld, dat Schim- melpenninck een subsidie van 3500..had toegekend uit de „secrete kasse”. Hiervoor werden o.a. de kasten van wijlen Alsche aangekocht en de „inrigting der in strumentenzaal behoorlijk gemaakt.” Maar was dit alles goed nieuws, er moest geklaagd worden over de geringe opkomst in de Sociëteit. Men trachtte die nieuw leven in te blazen door het schaak- en damspel toe te laten, terwijl de kastelein 1750.jaargeld kreeg, waaruit hij ook vuur en licht moest bekostigen. Besloten werd om bij „gepaste gelegenheid aan den Koning van Holland het Beschermheerschap aan te bie den.” Gelukkig is het niet zover gekomen, Lodewijk Napoleon vertrok vrij spoedig uit den Haag, hij had zich al bereid verklaard het gebouw en de verzamelingen te bezichtigen. Een poging om Dr. Gall uit Weenen te laten over komen mislukte, maar het pleit voor het initiatief der bestuurders, dat zij den beroemden hersenonderzoeker voor Diligentia wilden laten optreden. In 1807 werd aan de Gelder, buitengewoon honorair

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 230