NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 213 toelage toegekend algemene vergadering deed men Flora Batava door de Regering lid, een toelage toegekend van 600..zodat het be stuur niet van schrielheid kan worden beticht! In die ook mededeling, dat de aan Diligentia was ge schonken. De schrijver hiervan, Prof. Jan Kops, was op 27 Sept. 1805 lid geworden, de tekenaar was reeds lid. Eerst in onze jaren is dit boek compleet geworden en in onze bibliotheek prijken alle delen, door de opvolgende regeringen aan ons geschonken. Daar Dinsdag en Vrijdag voor de leden teveel occu patie bleek, werd besloten om alleen Vrijdags te verga deren, om beurten letterkunde en natuurwetenschap. Nu begonnen de tegenslagen: weliswaar gaf Lodewijk Napoleon 20 aandelen ieder van 100.door het gou vernement genomen in de lening of negotiate, ten ge schenke, maar door de verplaatsing der residentie werd het ledental met ruim 100 verminderd, de Gelder moest als wiskundig onderwijzer der pages met den Koning mee verhuizen en spoedig werd zijn cursus gesloten. De gevel moest in 1810 gedeeltelijk vernieuwd worden en men begon te klagen over vocht in de natuurhisto rische verzameling (die voor een deel in kasten op de galerij was ondergebracht). Er moest opnieuw geld wor den geleend en wel ruim 6000.— en men verhuurde daarom de bovenkamers aan het „Regtsgeleerd Museum”. Drie weken nadat deze vergadering was gehouden stierf Covijn ter Bruggen, die vooral de verbouwing had geleid, een tweede der oprichters, die in het harnas stierf. In 1811 namen onze voorouders een zeer revolutionair besluit, nl. om bij wijze van proef de vrouwen der leden tot de gewone vergaderingen toe te laten, ja men mocht zelfs „sestien” meebrengen! Zij „moesten plaats nemen op de galerij en men moest voor ydere dame 5*4 stuiver betalen”. Dit werd echter onkiesch geacht en men mocht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 231