GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 218 stippen, dat uit de nalatenschap van van Buren een gou den kroontje is aangekocht voor demonstratie van de wet van Archimedes. Het berust nu, in bruikleen, in het Ned. Hist. Natuurw. Museum te Leiden. Ook het portret van den hoogleraar van Swinden, dat uit die jaren stamt, is nog aanwezig en wel in de bestuurskamer. In 1831 stierf Prof. De Riemer aan wien Diligentia ook zeer veel verschuldigd is. De Seer. G. W. Verwey Me jan legde in 1830 zijn taak neer en werd vervangen door Mr. A. G. C. Alsche, zoon van den stichter, zodat wij nu die vertrouwde naam weer dikwijls tegenkomen. In 1834 werd de toestand der Mij. bepaald nijpend: slechts 120 leden waren over, de Sociëteit werd opge heven en op 29 Maart 1830 wilde men al het Kabinet verkopen van Hoorns en Schulpen. Het zwaartepunt ver plaatste zich naar de letterkunde, daar meer dan twee derde der lezingen hiervoor bedoeld waren. Des te meer verwondering moet het baren dat op 28 Febr. 1834 hier naast nog een letterkundig genootschap werd opgericht, nl. Oefening kweekt Kennis (zie het mooie gedenkboek door Margadant geschreven). Op 9 Sept. 1839 werd aan dit genootschap voor het eerst een zaal verhuurd en sindsdien is Oefening steeds een onzer trouwste huur ders geweest! Helaas werd in 1837 voorgesteld een aantal oude instrumenten te verkopen, ze waren te oud geworden en men zag het historisch belang er niet van in. Men kan niet anders dan dit besluit betreuren: een collectie in strumenten in die tijd bijeengebracht, verschilde niet erg veel van die van Musschenbroek en 's Gravensande en men zou nu dolgraag zulk een volledige collectie bezitten. In de vergadering van 31 Jan. 1837 werd een beslis sing genomen, die onverwachte gevolgen zou hebben, want toen werd I. H. Nohr aangesteld als amanuensis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 236