rr GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 224 o.a. Dr. H. C. van bedachtzaam: de 1872-’74 aangelegd en in Nov. het gebouw aangevraagd. In dat voordracht gehouden over electrische het zou nog jaren duren voor men daar om ronduit te spreken, meer dan wij van deze natuur kundige soirée verwacht hadden.” Zo zien wij tevens steeds een oordeel over deze voordrachten. De heer Haaxman vertelde mij later dikwijls, dat hij de voordracht in dat zelfde jaar van Hugo de Vries zo mooi had gevonden en hij voegde er met enige trots bij, dat hij in dezen jeugdigen phil. doctorandus iets bijzon ders had gezien. Inderdaad zwaaide hij hem veel lof toe. Het volgend jaar gaf de Vries een voordracht over de bestuiving der bloemen en Haaxman schetste hem toen als een veelbelovenden geleerde! Onder de bestuursleden treffen wij aan Prof. Bosscha en Prof. Grothe, terwijl wij onder de sprekers herhaalde malen de naam ontmoeten van Dr. L. Bleekrode, leraar hier ter stede en een befaamd man op het gebied der natuurkundige voordrachten met proeven, wiens roem in 1912 nog voortleefde. Selenka was onder de sprekers en in het algemeen krijgt men de indruk, dat gestreefd werd steeds de beste mannen te vinden. In die jaren worden bestuursleden Cappelle en Overste Sluiter. Men was waterleiding is hier van 1877 werd die voor jaar werd ook een verlichting, maar toe overging. Op een ander punt was men voortvarender, want in Oct. 1878, dus toen de Mij. 85 jaar oud was, deed Bleekrode het voorstel een leesgezelschap op te richten, wat direct geschiedde en ongeveer als thans was inge richt. De heer Staring, die 32 jaar bestuurder is geweest, werd voorzitter. De Mij. kreeg aan het einde van het jaar de gebonden boeken, en gaf hiervoor een subsidie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 242