GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 230 afgelost, na men i Dr. Coo/- geworden waren en de gehele hypothecaire schuld was ruim 120 jaren van het bestaan! Enkele buitenlanders kwamen ook spreken, zo op 27 Sept. 1907 Prof. Rudolf uit Straatsburg, doch dit bleef tot in onze dagen een uitzondering. In 1906 bood Rose aan zelf de gehele centrale ver warming te betalen; men huldigde zijn edelmoedigheid, doch verwierp zijn voorstel met 6 tegen 1 stem. In 1926 was het bestuur vooruitstrevender! Het Kon. Instituut van Ingenieurs stelde voor het gebouw alleen aan hem te verhuren, doch dit werd ver worpen; wel werden meer lokalen aan hem verhuurd en werd in 1908 wederom een gedeelte van de collecties weg gedaan. Men is dan blij ,,de rommel kwijt te zijn”. Merk waardig en voor mij onbegrijpelijk is, dat men Hugo de Vries geen Erelid heeft gemaakt, dat men haas eerst 15 jaren nadat hij secretaris was tot bestuurslid benoemde en, wat wellicht het ergste is, dat men Koningin Emma, die zoveel blijken van belang stelling gaf in het leven van de Mij., en die dikwijls zelf kwam en anders een Kamerheer zond, die haar uitvoerig verslag moest doen, nooit het Beschermvrouwschap heeft aangeboden! In 1913 begon Zij, geheel uit eigener be weging, verschillende voordrachten bij te wonen (als eerste die van Oostingh over „Draadlooze telegraphie” en sedert dat jaar bezocht Zij geregeld ieder jaar enkele der voordrachten, tot vlak voor haar dood. Met de spre kers en met de bestuursleden onderhield Zij zich dan op de minzaamste wijze. Het bestuur was in die jaren wel uiterst conservatief en Rose vermocht niet altijd tegen de stroom op te roeien. In 1915 werd tot bode aangesteld Jacobus Buys, onder de naam van Koos al spoedig een echt populaire

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 248