I ft NATUURKUNDIGE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA 233 i sica, de Inventarisatie van Natuurwetenschappelijke tijd schriften, de Stichting Biophysica, het Studiefonds Pas teur kregen bescheiden bedragen, die echter dikwijls voldoende waren om het welslagen der onderneming mogelijk te maken. Een bijzondere vermelding verdient zeker de steun aan de uitgave van het boek over de zonnephysica van wijlen ons medelid, Dr. Brester, door Dr. van Lohuizen bezorgd. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs betrok in 1922 een eigen huis en zo raakten wij een uitstekende huurder kwijt. De Veren. Euterpe gebruikt onze zalen sinds 1892, de Alliance Fran<;aise bleef ons haar gehele bestaan (1890-1940) trouw, de Vereniging voor Kamermuziek huurde onze zaal sinds haar oprichting in 1912. Het oude Societeitsbeginsel herleefde in zoverre, dat verschillende bovenzalen verhuurd werden aan bridgeclubs, die daar door onder de intellectuele verenigingen gerangschikt werden. In 1926 wordt met algemene stemmen besloten om voor 7000.— in het gebouw een centrale verwarming v aan te brengen; de oude kachels, in 1883 aangeschaft, verdwenen toen, maar het aantal leden, dat in Sept. 1926 tot 333 was gestegen, daalde helaas in 1934 tot 236. Er werd toen, voor het eerst in het bestaan der Mij., een propaganda-geschriftje rondgezonden waardoor de daling tot stilstand werd gebracht en het ledental in 1939 weer tot 263 steeg. In 1931 vond de eerste excursie plaats; spoedig kwa men deze zeer in trek, doch de laatste jaren konden zij niet meer plaatsvinden. Natuurlijk heeft de oorlog en de daarmee samenhan gende evacuatie ons een aantal leden gekost, het be draagt thans, op onze 150ste verjaardag, 229 en 1 Erelid, terwijl de trots en het zorgenkind van de Mij., ons huis, 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 251