r GREPEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE 236 der eene verhandeling de toepassing in de hygiene geheel ontbrak. Sinds het 100-jarig bestaan is b.v. de gehele erfelijkheidsleer op gebloeid, het Heelal is uitdijend geworden, nieuwe denk beelden zijn gekomen over de kristalstructuur, de physica van de atoomkern heeft zich ontwikkeld na de ontdek king der Röntgenstralen, de quantentheorie en de rela- tiviteitsleer hebben een grote omwenteling gebracht, de undulatietheorie van het licht is niet meer ongeschokt, de leer van Kossel gaf aan de scheikunde een ander aan zien. Duidelijk komt het veranderde aspect uit in de titels der voordrachten, waarmee de Mij. begon: „den 11 Oct. 1793 zal de Heer Alsche het Gezelschap openen met een Redenvoering: dat de beoefening van nuttige wetenschappen, vooral de wijsbegeerte, onder welker takken de Natuurkunde de voorrang verdient, den mensch boven zijne Natuurgenoten doet uitmunten, den 25 d° zal de Heer Alsche die stoffe vervolgen. den 22 Nov. zal de Heer Fallot de eigenschappen der lichamen scheikundig demonstreren. den 6 Dec. zal de Heer Fallot aantoonen op welke wijze de Mensch die eigenschappen natuurlijk ontdekt, nl. door middel van de zintuigen: zullende ZEed ten dien dage voornamelijk handelen over het Gevoel, den Reuk en de Smaak. den 22d° zal de Heer Ter Bruggen doen over het Gehoor. den 17 Jan. 1794 doet de Heer Fallot proeven omtrent het Gehoor. den 3ld0 zal de Heer Ter Bruggen eene vergelijking maaken tusschen de zintuigen der menschen en dieren. den 14 Febr. zal de Heer Alsche toonen dat er be- halven deeze natuurlijke middelen door de kunst anderen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 254