TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 23 Hoe het men den Raamweg ten opzichte van de grens Den Haag - Wassenaar precies gesteld was, zal in het tweede gedeelte van deze bijdrage uiteengezet worden. 2) Dr. W. Moll, Haagsche straatnamen, vastgesteld sinds 1910, Jaarb. Die Haghe 1921/22 bijlage (bl. 229). hij, zoo al niet in zijn toenmalig geheel, dan toch gedeel telijk binnen de grenzen van Haagambacht gelegen. Hij behoorde dus niet tot de wegen, die pas in de 19de of 20ste eeuw door annexatie binnen het gebied van de residentie ingelijfd werden 1). Het gemis van zijn naam treft te meer, omdat deze in hooge mate raadselachtig aandoet. De Raamstraten in het oude Den Haag ver schaften niet de minste moeilijkheid bij de verklaring van haar naam. Maar wat had de Raamweg, aan de grens van Haagambacht en ver van de plaats gelegen, waar de raamvelden der eens bloeiende Haagsche laken nijverheid gevonden werden, met een raam of met ramen te maken? Wel is waar doet Dr. Moll in een vervolg op het werk van Morren een poging om den naam Raam weg samen te koppelen met de Haagsche lakennering, want men leest daarin: Raamweg 20 Juli 1914 als vanouds, vermoedelijk naar de raamvelden der laken industrie daar ter plaatse2). Dat wil dus zeggen, dat een zekere weg reeds lang voor genoemd jaar den naam Raamweg droeg, maar dien eerst in 1914 officieel toe gewezen kreeg. Dat dit vermoeden aangaande een ver band met de bereiding van lakenen niet grif en algemeen instemming zou vinden, was te verwachten. Zoo be vreemdt het dan ook niet bij den schrijver van het nieuwste werkje over Haagsche straatnamen, den heer Kerdijk, een gansch andere naamsafleiding aan te tref fen. We lezen daarin het volgende: „Door een verkeerde schrijfwijze op een oude kaart verbasterd uit Saemwegh

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 31