DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 24 den x) F. Kerdijk, Haagsche straatnamen, 1935 bl. 67. 2) Haagsche Courant, 23/8/1935, 4de blad. De heer Leyden heeft hierin ook reeds opgemerkt, dat de Raamweg in het artikel van den heer Morren niet vermeld werd. 3) Tijdschr. Kon. Aardr. Gen. LUI 1936, bl. 380; Haagsch Maand blad, XIV 1937. o£ Zaamslag, d.i. Zandweg in de beteekenis van niet- bestrate weg. Deze weg vormde als verlenging van Denneweg eertijds de verbinding met de kust” 1). Hoewel de genoemde schrijver niet meedeelt, van wien deze vernuftige verklaring stamt, bleek de heer Fr. Ley den reeds in 1935 2) een volkomen gelijkluidende naams afleiding geopperd te hebben, zoodat we dezen laatsten wel als den geestelijken vader ervan meenen te mogen beschouwen. Nog minstens tweemaal sindsdien heeft de heer Leyden de aandacht op zijn vondst gevestigd in andere tijdschriften; zij zal derhalve nu wel gemeengoed der topografen geworden zijn 3). Toetst men de ons door de heeren Kerdijk en Leyden aangeboden verklaring op haar innerlijke waarde, dan maakt het al dadelijk een eigenaardigen indruk, dat de naam Raamweg in het leven geroepen zou zijn ten ge volge van een verkeerde schrijfwijze op een oude kaart. Het blijft ons verborgen, welke die oude kaart zou zijn. Het ongeloofwaardige van de geheele verklaring met zijn dubbele verbastering, eerst van zand in saem en daarna van saem in raem ligt er in dit geval te dik boven op dan dat men er vertrouwen in hebben kan, ook zonder een betere afleiding te kunnen voorstellen. Bovendien valt tegenover de opvatting aangaande de verbastering van Raamweg uit Saamweg een andere te stellen, die den vorm Saamweg voorstelt als een verschrijving voor Raamweg. Dit punt wordt nader belicht in het tweede gedeelte dezer bijlage op bl. 60 noot 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 32