DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 28 II r de De Raamweg en de grens tusschen Wassenaar en Den Haag. „De grensscheiding tusschen ’s Gravenhage en Wassenaar toch is nog even dwaas als Van der Noordaa ze aanwijst. Nog altijd ligt dus een deel der algemeene begraafplaats van de gemeente 's Gravenhage onder Wassenaar”. „In een mijner vorige brieven heb ik gewaagd van onbegrijpelijke grilligheid, die schijnt te hebben voorgezeten bij de vaststelling der grenzen tusschen 's Gravenhage en Wassenaar. De grenslijn zoo werd in het begin van 1880 naar waarheid in den Raad gesproken geleek op de afbeelding van den bliksem op de prenten van onzen jon genstijd". M. Eyssel, 's Gravenhage voorheen en thans, 1879/1882, bl. 119 resp. 181. De Raamweg in Den Haag heeft den topografen en toponymisten meer dan eenmaal en in meer dan één op zicht parten gespeeld. Knoopten de heeren Kerdijk en Leyden aan zijn naam een nogal zonderling klinkende verklaring van de beteekenis ervan vast, zijn ligging in het grensgebied van Wassenaar en Den Haag was den heer Pabon reden en aanleiding er ver strekkende ge volgtrekkingen aan te verbinden in samenhang met een door hem veronderstelden Romeinschen weg van Arends- burg naar de kust. Tegenover de onwaarschijnlijk aandoende naamsaflei ding van de eerstgenoemden heb ik, naar ik meen en vertrouw, de juiste oplossing kunnen geven. Met de op vattingen van den heer Pabon aangaande den aard van den Raamweg als grensweg tusschen de ambachten van Wassenaar en Den Haag op den grondslag van een Romeinsche heerbaan, wil ik mij in dit tweede gedeelte dezer bijdrage bezig houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 36