TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 31 Pabons Romeinschen weg ten zuiden van Haagambacht laat ik echter buiten beschouwing, daar ik mij op het veld der geschiedenis van de ambachten Voorburg en Rijswijk niet thuis voel. Voor kritiek op dat onderdeel verwijs ik den lezer naar het artikel van Mr. Fockema Andreae. De door Pabon .hervonden” weg zou dan geloopen hebben langs de Ruigkade, d.i. de oostkade van de Haagsche Trekvaart tusschen de ambachten Voorburg en Rijswijk en langs haar verlengde in Haagambacht; vandaar dwars overgaande naar de Nieuwe Haven en verder door Korte en Lange Houtstraat, langs de oostzij van het Voorhout, over den tegenwoordigen Denneweg, de Frederikstraat en den Raamweg tot aan de zeeduinen. Binnen het gebied dezer laatste zou de richting van den weg overeengestemd hebben met die van de scheiding tusschen Oost- en Westduinen. Enkele gedeelten uit het betoog van den heer Pabon wensch ik hier woordelijk weer te geven. Dit bespaart den lezer de moeite van het opzoeken ervan in de bij drage, waaraan zij ontleend zijn en die hij misschien niet bij de hand heeft, zonder hem echter in twijfel te laten aangaande de juiste inkleeding van die onder Pabons argumenten, welke ik bij deze gelegenheid zal trachten te weerleggen. Met zijn beschrijving genaderd tot de Lange Hout straat zet Pabon zijn betoog op deze wijze voort: „Het is nu gemakkelijk den weg verder te vervolgen langs de Lange Houtstraat, oost-zijde Voorhout, den tegenwoor digen Denneweg en de Frederikstraat. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat nog in het begin der 17de eeuw de tegenwoordige Denneweg met Frederikstraat en den Raamweg één weg vormde, die in zijn geheel de Denne weg heette, zooals op de kaart van Floris Balthasars

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 39