TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 33 Machteld, gravin-weduwe van Holland geeft aan de Hofkapel te ’sGravezande het geheele stuk grond, ge woonlijk „de gemeente” genoemd, gelegen in het am bacht van Monster, naast Eikenduinen. Deze gemeente wordt in de grafelijkheidsrekeningen tot Haagambacht gerekend. Bovenal uit een schepenacte van 1307 blijkt, dat Haag ambacht oorspronkelijk een deel was van Monsteram- bacht, „dat die Hageprochie uten Monster sproet bi tsgraven F-rens tiden ende bi sinen toedoene ende des abts van Middelborch” Monsterambacht had als westgrens de Maas. Zoo- dat wij m.a.w. de volgende uiterst belangrijke over weging mogen laten gelden: de Denneweg met de oude scheiding tusschen de Oost- en Westduinen was de oude scheiding tusschen Monsterambacht en Wassenaar, of, m.a.w. waar Monster ’t land omvatte tusschen de Maas en den Denneweg, lagen dus oudtijds ten westen van deze scheiding niet alleen de Westduinen, maar ook het land, waarin Monster de domineerende plaats had, n.l. het Westland. Wassenaar strekte zich oudtijds uit tot aan den Rijn. Zoodat we dus aan de oostzijde niet alleen de Oostduinen hebben, maar een gebied, waarin Wasse naar domineert en dat zich uitstrekt tot aan de Rijn. 4. Het ambacht Rijswijk behoort ook tot het West land, zoodat de door ons teruggevonden weg ook hier de oostgrens is van het Westland. Vatten wij dit nu samen met de reeds eerder over dezen uiterst merkwaar- digen weg gemaakte opmerkingen en trekken wij daaruit onze conclusies, dan staat vast: a) dat op dezen weg, die van Arendsburg liep naar de duinen tot bij het tegenwoordige hotel De Witte Brug om zich van daaruit voort te zetten in de scheidingslijn tusschen Oost- en Westduinen of ook in de scheidings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 41