TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 35 aan de orde algemeenen naam Raam weg zie dan eerst de kwestie Denneweg - Raamweg komen. Maar vooraf nog een opmerking van aard. Ten einde het gevaar te ontgaan, dat de door Pabon gebezigde uitdrukking van het terugvinden van een Romeinschen weg verkeerde voorstellingen wekt, dient men het volgende wel in het oog te houden. Pabon heeft geenerlei stoffelijke overblijfselen van een in Ro meinschen tijd aangelegden of bestaan hebbenden weg ontdekt, maar hij heeft op de kaart een zekere lijn ge trokken van Arendsburg af naar de kust en tracht nu aannemelijk te maken, dat allerhande verschijnselen, die hij op, aan en bij die lijn op de kaart waarneemt, verband houden met de voormalige aanwezigheid van een weg langs die lijn in de eerste eeuwen onzer jaartelling. Als zulke verschijnselen ziet hij dan vooral aan het samen vallen van ambachtsgrenzen met die lijn en den loop van bepaalde wegen langs en in nauwe verbinding met die lijn. Als inleiding tot de behandeling van de verschillende punten uit Pabons betoog is het gewenscht klaarheid te brengen in de werkelijke verhouding, waarin Denneweg en Raamweg tot elkaar staan. De mededeeling van den heer Kerdijk1), dat de Raam weg als verlenging van den Denneweg eertijds de ver binding met de kust vormde, is stellig onjuist. Men dient deze meedeeling te bezien in verband met wat de heer Kerdijk omtrent den Denneweg vertelt. Deze was, „naar sommigen meenen, de oudste weg, die van het oude Die Haghe over den tegenwoordigen Raamweg (vroeger Saemwegh of zandweg) door de duinen naar de kust leidde” 2). Indien we ons niet willen verliezen in be- x) F. Kerdijk, Haagsche straatnamen, 1935, bl. 67. 2) T.a.p. bl. 19. Over de beteekenis van den men het eerste gedeelte van deze bijdrage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 43