DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 36 Het bekende eigenaardige gebruik heereweg of -straat in aanduidingen van ligging en belending laat echter ook de toepassing van het woord heerweg toe. 2) A. R. A. kaartboek F. weringen, die slechts in de lucht hangen, kan het vol gende vastgesteld worden aangaande de verhouding van Raamweg tot Denneweg. Als grondslag voor onze beschouwingen kiezen we de om haar nauwkeurigheid vermaarde kaart van Cruquius en zullen daaraan toetsen, wat oudere kaarten te zien geven. In het begin van de 18de eeuw dan eindigde de Denneweg aan den bij Cruquius ongenoemden weg, de tegenwoordige Javastraat, die in schepenbrieven uit dien en vroegeren tijd voorkomt als lij-, lijt- of buurtweg1). Bij het eindpunt van den Denneweg dezen buurtweg oostwaarts inslaande vond men al spoedig aan zijn linkerhand den Raamweg, een kaarsrechten weg, die ongeveer halverwege den afstand tot den binnenzoom der zeeduinen in een bochtig pad overging, het Wou- terslaantje. Waar dit op de zee- of grafelijkheidsduinen uitliep, ging oostwaarts een pad langs den duinrand (de latere Waalsdorpsche Weg). Van dat zelfde punt leidde door de duinen een slag naar de Oude Weij, een ontgonnen duinpan langs den Scheveningschen Weg, ongeveer op gelijken afstand tusschen de Ronde (het tegenwoordige Halfweg) en het dorp Scheveningen ge legen. Uit omtrent een eeuw vroegeren tijd dagteekenen twee gekleurde kaarten van Den Haag en omgeving in den atlas van Rijn-, Delf- en Schieland van Floris Balthasar op het Algemeen Rijksarchief2). De een is van iets "jonger datum, wat de terreinopneming betreft, dan de andere. Dat blijkt daaruit, dat op de een zoowel ten zuiden als ten noorden van Den Haag stukken van de van het woord heer- of ligging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 44