TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 37 625, f. 60, 18/7/1613. 1) Zie verderop in deze bijdrage. 2) Recht, arch. Den Haag, inv. no. omgraving geteekend staan, terwijl de andere nog niets van den aanleg van de singels te zien geeft. Vergelijking met de voor Delfland resp. voor Rijnland vervaardigde kaarten x) toont aan, dat de oudste kaart, dus die zonder het begin van aanleg der Haagsche grachten, in 1611 verschenen en voor Delfland bestemd is geweest, terwijl de andere tot de aan Rijnland geleverde bladen behoort, die in 1615 van de pers kwamen. Alvorens echter met de bespreking dier kaarten aan te vangen wil ik den lezer verzoeken voorloopig de bij de wegen geschreven namen weg te denken. De reden tot dit verzoek zal straks uit eengezet worden. Op beide kaarten vertoont de loop van den huidigen Denneweg met zijn verlengstukken naar de zeeduinen volkomen gelijke beelden; bij de oostwaarts er van af takkende wegen doen zich echter verschillen voor. Wat den Denneweg zelf betreft, ziet men dien niet bij den buurtweg (Javastraat) eindigen, maar zich, dien kruisende, rechtstreeks voortzetten in een pad, dat schuin over een strook binnenduin naar den Raamweg loopt. Dit binnenduin werd in de 17de eeuw afgezand en ont gonnen, waartoe in 1613 een vaart gegraven werd van het noordoosteinde van den Noordsingel of Noordvliet Mauritskadegracht) naar en over den buurtweg (Java straat). 2) De vrije overgang over die gronden verviel daardoor. Ter vergoeding werd de Raamweg zelf zuid waarts tot aan den tegenwoordigen Wassenaarschen weg verlengd en men kon sedertdien, komende van den Denneweg, den Raamweg alleen bereiken door den buurtweg een eindweegs te volgen. De rechte Raamweg en het bochtige Huibert Wou-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 46