DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 38 terslaantje vallen weer te onderscheiden. Het laatste zet zich in de zelfde richting in een duinpad voort, dat zoo doende niet naar het dorp Scheveningen wijst en een eind verder in het duin doodloopt. Wat de zijwegen betreft, stemt de jongste der twee kaarten met de kaart van Cruquius overeenachter Arendsdorp een rechte weg langs de Kaswetering en voorts een pad langs den duinvoet. De oudere kaart wijkt hiervan af door gemis van het zoompad langs den duinvoet en doordat de weg naar het ten oosten van Arendsdorp gelegen binnenduin met een wijde bocht om Arendsdorp heen voert. De teekening op deze kaart maakt zoodoende den indruk, dat de Denneweg aan de overzijde van den buurtweg (Javastraat) zijn regelmatige voortzetting vond in het duinslag, dat van dien buurtweg met een groote kromming achter Arendsdorp om oostwaarts over de Noorderklingen zie kaart van Cruquius voor dezen naam naar Wassenaar liep. De Raamweg lijkt dan eerder een zijpad van dien weg dan zijn rechtstreeksch verlengde. De verkeersverhoudingen maken dezen toestand ook be grijpelijk: het slag over de Noorderklingen heet op de jongere kaart ,,de Heerwech”, op het oostelijk aanslui tende blad van de oudere „de gemeen wech na Wasse- naer”. De Raamweg en het Huibrecht Wouterslaantje daarentegen waren waarschijnlijk alleen van belang voor de zeer enkele personen, die aan den duinkant huisden, of voor degenen, die uit hoofde van hun betrekking (duinmeiers), voor hun werkzaamheden (helmplanting) of wel voor jachtvermaak in de duinen te doen hadden. Hiermee is de loop der wegen geschetst met als uit gangspunt den toestand in het begin van de 18de eeuw volgens de kaart van Cruquius. Met opzet had ik den lezer verzocht voorloopig geen acht te slaan op de namen der wegen, zooals men ze vindt op de beide kaarten in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 47