TUSSCHEN WASSENAAR EN DEN HAAG 39 x) Zoo kon ik in een vorige bijdrage (Die Haghe, 1939) wijzen op de ten onrechte toegepaste benaming van Beek op de banwate ring in het Noordveentje tusschen het Noordeinde en de Beeklaan. Ik blijf ook thans nog ontkennen, dat die naam juist gebruikt was, al was men overigens met toekenning van de aanduiding „beek” in en om Den Haag, zooals trouwens ook elders in Holland, vrijgevig genoeg. het kaartboek van Floris Balthasar. Want stond het niet vast door de kaart van Cruquius als ook door andere kaarten en in geschrifte, hoe het Huibert Wouterslaantje, de Raamweg en de Denneweg zich onderling verhielden, dan zouden de twee bedoelde bladen uit het genoemde kaartboek iemand volkomen van de wijs brengen. De oudste betitelt nl, den geheelen weg van den voet der zeeduinen tot aan het Voorhout als Denneweg, terwijl men op de jongste alleen de zuidelijke helft van dien weg Denneweg genoemd vindt en langs de noordelijke helft tegenover elkaar aan de eene zijde Raemwech, aan de andere zijde Hubert Wouterslaentge ziet staan. De vraag dient dus onder het oog gezien te worden, welke mate van juistheid er schuilt in de aanduiding Denneweg op de kaart van 1611. Wie onvoorwaardelijk geloof schenkt aan wat er op die kaart te lezen staat, nl. dat de Raamweg toenmaals nog Denneweg geheeten zou hebben, dien kan men tegenwerpen: ten eerste dat de slechts eenige jaren jongere kaart de namen Raam weg en H.W. laantje heeft, zooals men die in de 17de eeuw op andere kaarten en in archiefstukken tegenkomt, met dit verschil nochtans ten nadeele van de bedoelde kaart, dat daarop niet behoorlijk tusschen Raamweg en Laantje onderscheiden wordt; ten tweede dat Floris Balthasar wel een enkele maal meer een onjuiste bena ming uit zijn teekenstift heeft laten vloeien1); ten derde dat de Denneweg in het begin van de 17de eeuw geacht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 49