DE RAAMWEG EN DE OUDE GRENS 40 werd aan den buurtweg (Javastraat) te eindigen. De buurtweg vormde bij dien molen een kleinen haak. Den voormaligen Denneweg (of den huidigen Mallemolen zuid van de Javastraat) van het zuiden af uitkomende had men eerst rechts het oostelijke deel van den buurt weg en pas even verder links het westelijk gedeelte ervan. Ten oosten langs dit stukje weg tusschen beide takken van den buurtweg stond de molen. Den voor maligen toestand kan men nog herkennen, zoo men slechts in het oog houdt, dat het oostelijke brok van den buurtweg met de tegenwoordige Javastraat één is, terwijl het westelijke deel niet samenvalt met de moderne Java straat tusschen Mallemolen en Surinamestraat, doch met het straatje van Schuddegeest, dat ten noorden achter de huizen van de Javastraat gelegen is. Waar de weste lijke tak van den buurtweg, dus het Schuddegeest, af boog, ging in noordwaartsche richting het slag af, dat oudtijds schuin over het binnenduin de verbinding tot stand bracht tusschen Denneweg en Raamwegje. Daar op dat aftakkingspunt, waar later ook de Slijpmolen verrees, eindigde de Denneweg. Het bewijs van die be wering laat zich als volgt leveren. In het voorjaar van 1612 kocht Jan Jansz. Cocq, oud- burgemeester van Den Haag, de beterschap van de helft van zekere woning en landen, wezende erfpacht, staande en gelegen „t'eynden den Dennewech” 1). Later in het zelfde jaar kreeg hij ook de andere helft in handen 2). Dit landgoed omvatte blijkens zijn latere geschiedenis het terrein, waarop in de 19de eeuw o.a. de Suriname-, 1) Gem. arch. Den Haag, inv. no. 419, f. 581 v, 2/3/1612, klapper no. 472. Weeskamer Den Haag, inv. no. Q, f. 161, 161 v, 162 v, resp. 5/3/1612, 3/5/1613 en 11/1/1615. 2) Gem. arch. Den Haag, inv. no. 625, f. 12, 21/6/1612.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1943 | | pagina 50